Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Zprávy rss

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »

Důchod dostane ve stáří každý aneb Nejčastější mýty o starobních důchodech

Důchod dostane ve stáří každý aneb Nejčastější mýty o starobních důchodechČeši mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Vyplývá to ze zkušeností pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované. Lidé mnohdy například nevědí, co se do důchodu „počítá” a co nikoliv, ČSSZ se proto rozhodla některé z omylů vysvětlovat: Mýtus 1: Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu nepočítají Není to tak. Je ale třeba rozlišit dva odlišné faktory – dobu pojištění/zaměstnání a výdělky. Pro nárok na důchod a jeho výši se započítávají doby pojištění (zpravidla zaměstnání či podnikání) získané od ukončení povinné školní docházky. Na délce doby pojištění pak závisí procentní výměra důchodu. Ta se počítá z osobního vyměřovacího základu – zjednodušeně řečeno z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. Rozhodné období jsou tedy roky, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po roce, v němž člověk dosáhl 18 let, a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují roky před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím rokem však ano. Mýtus 2: I když mám málo let pojištění a nízké výdělky, musím dostat důchod alespoň ve výši životního minima Minimální důchod a životní minimum není totéž. Minimální výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem o důchodovém pojištění. Činí 770 korun. K ní náleží základní výměra důchodu, která v roce 2016 činí 2440 korun. Minimální výše důchodu přiznaného v roce 2016 tedy činí 3210 korun. Důchod v této minimální výši může být přiznán v případech, kdy sice lidé splní podmínku potřebné doby pojištění, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné nebo velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není z čeho vypočítat“. Životní minimum člověka, který žije sám, je nyní 3410 korun. Pokud spolu žijí například manželé, pak životní minimum pro první osobu v domácnosti činí 3140 korun a pro druhou 2830 korun. Mýtus 3: Veškeré doby, které mi chybí, si můžu dobrovolně doplatit To bohužel není možné. Dobrovolné důchodové pojištění sice existuje, ale nelze ho použít univerzálně ve všech situacích. Přihlášku je možné podat nejdříve na dobu od 1. ledna 1996. Zákon stanoví, z jakých důvodů je možné se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a za jakou dobu zpětně od podání přihlášky ho lze u každého z uvedených důvodů doplatit. Přihlásit se k němu lze i bez uvedení důvodů, v tomto případě je však doplacení možné jen jeden rok zpětně před podáním přihlášky. Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez pojištění“, které má člověk v minulosti. Mýtus 4: Práce na dohodu se do počtu let pro nárok na důchod počítá Některá ano, ale některá ne. Je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění a do důchodu se započítává, pokud nešlo o tzv. zaměstnání malého rozsahu, tj. pokud byl sjednán měsíční příjem alespoň 2500 Kč. Činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce do 31. prosince 2011 není možné pro důchod započítat vůbec, od 1. ledna 2012 lze započítat měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody příjmu vyššího než 10 tisíc korun. Zaměstnávání vykonávané na zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na důchod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné. Mýtus 5: Být před důchodem evidovaný na úřadu práce je nevýhodné Pro nárok na důchod a jeho výši se doba evidence u úřadu práce považuje za náhradní dobu pojištění. Započítává se ale pouze v zákonem stanoveném rozsahu. Vždy se doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání započítává, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a také doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby získané před dosažením 55 let věku lze započítat pouze jeden rok. Mýtus 6: Důchod musí ve stáří dostat každý Není tomu tak. Dvěma základními podmínkami, které je třeba splnit, aby vznikl nárok na starobní důchod, je dosažení zákonem stanoveného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Riziko, že člověk „nedosáhne“ na starobní důchod, hrozí zejména při dlouhodobé nezaměstnanosti nebo takových formách práce, které nelze pro důchod započítat. Příčinou nesplnění podmínek pro důchod může být i doba strávená ve výkonu trestu, pokud odsouzený nebyl zařazen do práce, či pobyt nebo činnost ve státě, s nímž ČR nemá smlouvu o sociálním zabezpečení. Nesplnění podmínky potřebné doby pojištění nelze prominout. Je však možné si dobu, která do získání potřebného počtu let chybí, dopracovat. Důchod pak může být přiznán ode dne, kterým byla doba pojištění dodatečně získána. Mýtus 7: Vykonávám-li souběžně dvě výdělečné činnosti, započítají se mi do důchodu obě V případě, kdy se kryjí dvě nebo více dob pojištění (např. hlavní a vedlejší pracovní poměr nebo souběžný výkon zaměstnání a podnikání), lze dobu do celkového součtu započítat pouze jednou. To platí i v případě, kdy se doba pojištění překrývá s náhradní dobou (např. výkon zaměstnání při současné péči o dítě). To zjednodušeně řečeno znamená, že v rámci jednoho kalendářního roku může být započítáno maximálně 365 dní účasti na důchodovém pojištění. Pokud souběžná výdělečná činnost zasahuje do rozhodného období, za které se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu (od roku 1986 do roku předcházejícího přiznání důchodu), výdělky ze všech souběžných činností se sčítají. Mýtus 8: Často jsem byl na neschopence, to mi sníží důchod Pokud je člověk nemocný během výkonu zaměstnání, nemá to na délku doby, která se mu započítává pro důchod, vliv. Pokud doba dočasné pracovní neschopnosti spadá navíc do tzv. rozhodného období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí být z tohoto období vyloučena. To v praxi znamená, že nedojde ke snížení (rozmělnění) průměru výdělků pro výpočet důchodu. Celkový souhrn příjmů v rozhodném období je rozpočítáván pouze na období, kdy byla vykonávána výdělečná činnost, což má na výši důchodu pozitivní dopad. Mýtus 9: Lidem, kteří pracovali v těžkých profesích, se důchod počítá výhodněji Rozdělení zaměstnání do tzv. preferovaných pracovních kategorií bylo zrušeno od roku 1993. Na výpočet důchodu podle současných předpisů nemá druh vykonávané práce vliv. Výjimkou jsou např. některé kategorie horníků, kteří mají stanoven odlišný (nižší) důchodový věk. Obecně platí, že na výši důchodu má vliv získaná doba pojištění a výdělky v tzv. rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku předcházejícího roku přiznání důchodu. Mýtus 10: Pokud přecházím do starobního důchodu z důchodu invalidního, je to nevýhodné Když příjemce invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště podat žádost o starobní důchod. Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě občanovi náleží nadále invalidní důchod v původní výši. Příjemcům invalidního důchodu, kteří dosáhnou 65 let věku, výplata důchodu nezaniká, pouze ho ČSSZ ze zákona automaticky změní na důchod starobní. Výše nově pobíraného starobního důchodu však zůstane stejná, jako byla výše invalidního důchodu. Mýtus 11: Odškodné za pracovní úraz se do výpočtu důchodu nezahrnuje Naopak. Náhrady vyplacené zaměstnanci po skončení jeho pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo z důvodu nemoci z povolání se pro výpočet důchodu započítávají. Je ale nutné předložit potvrzení zaměstnavatele nebo pojišťovny o částkách, které byly za jednotlivé roky před přiznáním důchodu na náhradě vyplaceny. Mýtus 12: Pokud je starobní důchod jednou přiznán, jeho výše už se nemůže (kromě valorizace) nijak změnit Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při výpočtu důchodu k dispozici (např. doklad o době zaměstnání či výdělku), lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv. Pokud se v důsledku nově prokázaných údajů navýší důchod, lze finanční částku doplatit až pět let zpětně od data, kdy byly nové skutečnosti ČSSZ doloženy. Také výdělečná činnost po vzniku nároku na důchod má na výši důchodu vliv. Musí však jít o činnost zakládající účast na pojištění. Procentní navýšení důchodu je v tomto případě závislé na tom, zda pracujete při pobírání důchodu v plné, nebo poloviční výši, či bez pobírání důchodu a po jak dlouhou dobu. bab, svj, Novinky, Právo

Vydáno: 6.4.2016 7:05 | Přečteno: 972x

Berou pracující důchodci práci mladým lidem?

Berou pracující důchodci práci mladým lidem?Berou pracující důchodci práci mladým lidem? (ČT) Nejen o tom, ale i o celkovém nastavení penzijního systému a věku odchodu do důchodu diskutovala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pořadu Máte slovo. Česká televize, 12. 6. 2014 Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/18253

Vydáno: 25.3.2016 6:36 | Přečteno: 1071x

Krásné Velikonoce

Krásné Velikonoce

Vydáno: 24.3.2016 19:09 | Přečteno: 1133x

B. Smetana - Prodaná nevěsta

B. Smetana - Prodaná nevěstaPozvánka na představení Prodané nevěsty od B. Smetany. Konání 14. a 15. dubna 2016 vždy 8. 30 a 10 hodin.

Vydáno: 21.3.2016 23:02 | Přečteno: 975x

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členyZR VOS JAMU připravila pro svoje členy dne 30.5.2016 (Po) v 19.00 hod. návštěvu činohry v MDB „S úsměvy idiotů“ (hostuje Divadlo v Dlouhé) Cena vstupenek je 300,- Kč, VOS JAMU uhradí polovinu ceny vstupenky. Zájemci se mohou přihlásit u H. Špičákové 54259/1609 nejpozději do 1.4.2016.

Vydáno: 9.3.2016 15:09 | Přečteno: 967x

Zákoník práce: Obecný požadavek na zaměstnavatele počínat si tak, aby eliminoval riziko vzniku jednání, které vede ke stresu.

Zákoník práce: Obecný požadavek na zaměstnavatele počínat si tak, aby eliminoval riziko vzniku jednání, které vede ke stresu.Zaměstnavatelé by měli předcházet riziku stresu spojeného s prací. Novou povinnost jim má od příštího jara uložit novela zákoníku práce, kterou navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ministryně Michaely Marksové (ČSSD) tak Česko následuje celoevropský trend ke zlepšení pracovních podmínek v 21. století. Formulace v zákoně je jen stručná a obecná (další bod pak firmám přikazuje předcházet násilí a obtěžování). "Jedná se o obecný požadavek na zaměstnavatele počínat si tak, aby eliminoval riziko vzniku takového jednání," řekla Marksová Hospodářským novinám. Jak budou vypadat kontroly, zda firma prevenci proti stresu nezanedbala, zatím není jasné. "Tato otázka je spíš předčasná," odpovídá náměstek generálního inspektora práce Jiří Macíček. Dokázat provinění firmy bude obtížné. "Podle mého názoru bude potřeba lékařský posudek, který konstatuje, že došlo k psychické újmě na základě výkonu práce," dodává. Práce z domova dostane jasnější pravidla, Marksová chce změny v zákoníku Právník Ondřej Preuss provozující web Dostupný advokát očekává, že se firmy pro případné kontroly "pojistí" sepsáním postupu, jak stres řešit. "Předpokládám, že by tam byla možnost stresovou situaci hlásit a návod, jak se s ní vypořádat, koho třeba v rámci společnosti oslovit," nastiňuje. Hlavní odborářský právník a místopředseda ČMKOS Vít Samek říká, že nové ustanovení má zafungovat hlavně preventivně. "Nejde prioritně o kontrolu a postihy, ale o předcházení stresu, například zlepšením řízení a organizace práce, optimálním rozvržením pracovní doby nebo nastavením férových norem práce," vysvětluje. Podle advokáta Dominika Brůhy si s nekonkrétní formulací bude muset poradit až praxe. Podle loňského průzkumu lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v zaměstnání dlouhodobě stresuje 39 procent lidí. Skoro dvě třetiny lidí přitom stresuje kontakt s klienty, případně žáky nebo pacienty. Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prace-z-domova-dostane-jasnejsi-pravidla-planuje-marksova/r~5dcd7ae2dfe211e5a8d7002590604f2e/

Vydáno: 9.3.2016 8:56 | Přečteno: 990x

Senát schválil novelu o VŠ. Změní se tím pravidla akreditací

Senát schválil novelu o VŠ. Změní se tím pravidla akreditacíVysokoškolskou novelu, která změní pravidla pro akreditace studijních oborů, ve středu Senát schválil beze změn. Navzdory přání některých senátorů neomezil praxi takzvaných létajících profesorů ani neupravil ustanovení o vztazích rektora a děkanů. Novelu nyní dostane k posouzení prezident Miloš Zeman. Celý článek na: http://www.novinky.cz/veda-skoly/396557-senat-schvalil-novelu-o-vs-zmeni-se-tim-pravidla-akreditaci.html

Vydáno: 3.3.2016 21:31 | Přečteno: 889x

POZVÁNKA

POZVÁNKA19. března 2016 v 18;15 hodin vás srdečně zveme na Velikonoční slavnosti na nám. Svobody, Brno. Vystoupí posluchači HF JAMU - pěvecké katedry a posluchači DIFA - katedra muzikálová s 50 minutovým pořadem. Na programu skladby operetní a muzikálové.

Vydáno: 1.3.2016 22:29 | Přečteno: 1133x

Odbory chtějí desetiprocentní růst platů pro pracovníky v kultuře

Odbory chtějí desetiprocentní růst platů pro pracovníky v kultuřeOdbory požadují minimálně desetiprocentní navýšení platů státních zaměstnanců v kultuře. Po jednání s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Platy pracovníků v kultuře, kterých je kolem 6500, jsou i po nedávném čtyřprocentním navýšení stále zhruba 2500 Kč pod celostátním průměrem. Celý článek na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-chteji-desetiprocentni-rust-platu-pro-pracovniky-v-kulture/1319615#.VtAxUX_jDyM.facebook

Vydáno: 27.2.2016 22:27 | Přečteno: 950x

Školské odbory žádají zvýšení platů učitelů aspoň o 10 procent

Školské odbory žádají zvýšení platů učitelů aspoň o 10 procentPraha - Školské odbory žádají zvýšení platů učitelů i nepedagogických pracovníků v roce 2017 minimálně o deset procent. Stálo by to asi osm miliard korun. Vedle ministryně školství kvůli tomu chtějí dopisem oslovit i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a ministra financí Andreje Babiše (ANO). Na tiskové konferenci to řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. foto Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. ČTK Šimánek Vít Růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků by se měl stát čtvrtou prioritou ministerstva školství i celé vlády, tvrdí odbory. Požadovaný minimálně desetiprocentní růst by podle Dobšíka znamenal přiblížení k cíli, aby měli pedagogové 130 procent průměrné mzdy. Nástupní tarifní plat učitele by se měl zvýšit asi o dva tisíce na 23.000 korun, u nejzkušenějších pedagogů by základní plat mohl růst asi o tři tisíce na 30.000 korun. "To si myslím, že by bylo motivační, smysluplné a na místě," řekl Dobšík. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) dříve opakovaně říkala, že růst platů učitelů bude podporovat. Pracovníkům ve školách se stejně jako ostatním státním zaměstnancům v posledních dvou letech zvyšovaly výdělky. Reálná čísla za první tři čtvrtletí ale Dobšík považuje za alarmující. "V celém veřejném sektoru rostly platy za 1. až 3. čtvrtletí o 3,5 procenta, zatímco pedagogům o 2,8 procenta," řekl. Dodal, že celoroční průměry, které zatím nejsou k dispozici, mohou ovlivnit odměny vyplácené na konci roku. Od listopadu 2015 se platy učitelů zvyšovaly průměrně o 3,3 procenta. Nejvíce si polepšili matadoři s více než dvaatřicetiletými zkušenostmi, kteří si také díky vytvoření nového stupně podle délky praxe polepšili o 1590 korun měsíčně na 27.940 korun hrubého. Začínajícím pedagogům tabulkový plat vzrostl z 21.000 na 21.530 korun. Jde o dvanáctou platovou třídu, kam spadá drtivá většina kvalifikovaných učitelů základních a středních škol. Autor: ČTK www.ctk.cz

Vydáno: 3.2.2016 9:55 | Přečteno: 1086x

Nový hospodář VOS JAMU

Nový hospodář VOS JAMUVážení členové VOS JAMU, od 1. ledna 2016 byl ustanoven do funkce hospodáře VOS JAMU (po paní J. Doubravové) MGR. JAROMÍR NOVOTNÝ – HUDEBNÍ FAKULTA JAMU. V případě finančních požadavků obracejte se na Mgr. J. Novotného na tyto kontakty: Telefon – 608 745 610 Mail – jnovotny@jamu.cz

Vydáno: 29.1.2016 10:50 | Přečteno: 992x

Finanční podmínky učitelů se musí zlepšit

„Kvalitní vzdělávání je spojeno s kvalitními učiteli,“ uvedla svou první tiskovou konferenci v letošním roce Kateřina Valachová, ministryně školství, a doplnila, že pokračuje v tom, co začala v roce 2015: zlepšovat materiální postavení pedagogů i nepedagogů. Ačkoliv je absolventů pedagogických fakult dostatek, do škol jich nastupuje, podle jejích slov, málo. „Ti, co nastoupí, odcházejí ze školství po založení rodiny, jejich ekonomická situace je neúnosná,“ zdůraznila K. Valachová a dodala: „Slibuji, že kariérní řád bude schválen v prvním čtvrtletí letošního roku.“ Ten by měl výrazně zlepšit jak finanční a materiální podmínky učitelů, tak i kvalitu vzdělávání dětí. „To jsou spojené nádoby,“ zdůraznila ministryně. Na zavedení kariérního řádu si učitelé ještě musí počkat, přesto by se letos měla jejich finanční situace opět zlepšit. Podle slov K. Valachové jdou do škol ve srovnání s loňským rokem další peníze. Například na tarify 2,5 miliardy korun, na snížení úvazků ředitelů mateřských a malotřídních škol 360 milionů, na FKSP o 300 milionů více a půl miliardy na asistenty pedagoga. Navýšené jsou i peníze na kompenzační pomůcky, také soukromé a církevní školy dostanou přidáno. „Meziročně jde navíc do škol 3,5 miliardy plus jedna miliarda na výkony,“ uzavřela tento výčet ministryně a dodala, že pro rok 2017 o navýšení rozpočtu školství povede jednání. „Chtěla bych říct, že od 1. září 2016 nás čeká v oblasti společného vzdělávání evoluce, nikoli revoluce. Letos jsme na zavádění společného vzdělávání finančně připraveni, od září máme na jeho rozjezd k dispozici sto milionů korun,“ tak uvedla svou další prioritu – společné vzdělávání – Kateřina Valachová. Vyhláška pro společné vzdělávání bude, podle ministryně, zveřejněna na přelomu ledna a února, do konce února pak bude hotový i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňující výuku dětí s lehkým mentálním postižením. Slova ministryně potvrdil její náměstek Stanislav Štech: „Ministerstvo školství již finalizuje klíčové dokumenty a prováděcí předpisy k novele školského zákona, do konce ledna bude připraven upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňující výuku dětí s lehkým mentálním postižením, podnikáme informační výjezdy do krajů, připravujeme informační dokumenty a průvodce pro ředitele škol a učitele a také pro zřizovatele.“ Intenzivní práce na přípravě společného vzdělávání, podle jeho slov, však nekončí. I nadále bude ministerstvo školství pokračovat v diskuzích se všemi zainteresovanými stranami, od února začne probíhat cyklus seminářů v jednotlivých krajích pro učitele, Národní ústav pro vzdělávání pracuje se školskými poradenskými zařízeními. „Relativně jde o nové věci, ale není to nic radikálního. Jde o postupný proces, nic 1. září nekončí,“ konstatoval S. Štech. Realizace společného vzdělávání s sebou nese také podstatně větší zátěž pro školská poradenská zařízení. Bude nutné přijmout další psychology a speciální pedagogy, zhruba 150 lidí. Otázkou je, zda se je podaří sehnat. To však není jediný problém. Podle S. Štecha je dalším nejednotnost diagnostických nástrojů. To by se ale do konce letošního roku mělo změnit. „Všichni pracovníci poraden budou proškoleni z hlediska jednotného diagnostického nástroje. Změnit se musí i doporučení, která poradny vydávají. Ta musí být konkrétní, musí učitelům jasně říci, jak s takovým dítětem pracovat, jaké používat pomůcky.“ Ke změně dojde, podle S. Štěcha, i v přístupu rodičů. Ti budou mít povinnost doporučení z poradny škole předat. Společné vzdělávání by se mělo odrazit již při letošních zápisech. Podle slov ministryně školství se toho ale moc při zápisech v běžných základních školách nemění. Podstatné je však to, aby rodič věděl, že pokud jeho dítě potřebuje pomoc, tak prostředky například na asistenta má zajištěny. Má na ně ze zákona nárok. Zdroj: skolskeodbory.cz

Vydáno: 27.1.2016 6:43 | Přečteno: 863x

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměruZaměstnavatel možnost okamžitého zrušení pracovního poměru pochopitelně nemůže využívat libovolně, lze tak učinit pouze ze zákonem daných důvodů. Jednou ze situací, kdy smí zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnanci, je ta, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro jakýkoli úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo pokud byl zaměstnanec stejným způsobem odsouzen alespoň na šest měsíců za trestný čin spáchaný při výkonu práce nebo v souvislosti s ní. U obou těchto případů je nutné zdůraznit, že nestačí, aby byl dotyčný pouze trestně stíhán s hrozbou zmíněných trestů, ale je nutné, aby již bylo v případu pravomocně rozhodnuto. V praxi se ale mnohem častěji setkáváme s jiným případem okamžitého zrušení pracovního poměru, a sice tehdy, kdy zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem pracovní povinnosti vyplývající ze zákona. Zákon sice neříká, jak hrubé má být ono „zvlášť hrubé porušení povinnosti“, nicméně výborným příkladem je situace, kdy zaměstnanec pracující v pozici řidiče autobusu přijde do práce opilý a svou práci, tedy řízení autobusu, vykonává pod vlivem alkoholu, a jednoznačně tak porušuje zákon. V každém případě je při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovních povinností daných zákonem vždy nezbytné posouzení konkrétní situace, její závažnosti a faktu, zda se již podobný incident se zaměstnavatelem odehrál. Dalším omezením pro zaměstnavatele je to, že nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr všem zaměstnancům, u kterých si tak usmyslí; nesmí to učinit s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené nebo zaměstnankyní či zaměstnancem čerpajícími rodičovskou dovolenou. Dále nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem, který porušuje podmínky dané zákonem při dočasné neschopnosti práce, tedy když je na takzvané „neschopence“. Zaměstnavatel dále může okamžitě zrušit pracovní poměr maximálně do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu ukončení pracovního poměru dověděl, nejdéle ale do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl. Také je třeba, aby okamžité zrušení pracovního poměru bylo provedeno písemně, byl v něm uveden důvod, pro který ke zrušení pracovního poměru došlo, a aby bylo zrušení zaměstnanci řádně doručeno. Rušený pracovní poměr končí dnem, kdy zaměstnanec obdrží písemné oznámení o zrušení pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel tyto podmínky nedodrží, je zrušení neplatné a pracovní poměr dál trvá. Více na: http://euro.e15.cz/profit/okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-1263196#utm_source=euro&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Vydáno: 21.1.2016 11:12 | Přečteno: 913x

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy návštěvu muzikálu v MDB „Titanic“

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy návštěvu muzikálu v MDB  „Titanic“ ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy dne 4.4.2016 (Po) v 19.00 hod. návštěvu muzikálu v MDB „Titanic“ Cena vstupenek je 580,- Kč, VOS JAMU uhradí polovinu ceny vstupenky. Zájemci se mohou přihlásit u p. Špičákové 54259/1609 nejpozději do 25.2.2016.

Vydáno: 18.1.2016 23:55 | Přečteno: 1053x

Naším cílem je minimálně desetiprocentní nárůst platů

Naším cílem je minimálně desetiprocentní nárůst platůRok 2016 bude pro vzdělávání v České republice klíčový. Letos totiž nabydou účinnosti změny obsažené v novele školského zákona, které souvisejí zejména se společným vzděláváním žáků a s některými dalšími úkoly. Tyto změny se neobejdou bez zvýšených finančních prostředků. Jsou totiž spojeny s velkým očekáváním, a to jak ze strany těch, kdo inkluzivní vzdělávání podporují, tak těch, kteří se k němu staví skepticky. Bez navýšení finančních prostředků pro regionální školství, které by měly doputovat do škol navíc a které by měly zajistit všechna chystaná podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se specifickými potřebami, by to byl hazard s prací pedagogů. Vedle toho chceme, aby vláda splnila to, co má ve svém vládním prohlášení, totiž že pokud bude ekonomika této země fungovat, budou se zvyšovat platy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Posledním varovným signálem pro vládu by měly být výsledky nedávného šetření OECD, z něhož vyplynulo, že čeští učitelé patří mezi ty s nejnižšími platy. Odborový svaz pracovníků školství bude v letošním roce usilovat o minimálně desetiprocentní zvýšení platů pro rok 2017 jako první krok k narovnání relací v odměňování, a to jak v rámci zemí OECD, tak v rámci povolání vyžadujících vysokoškolské vzdělání. S našimi argumenty jsme již seznámili ministryni školství Kateřinu Valachovou. Chceme s ministerstvem koordinovat naše vyjednávání tak, aby se vzdělávání stalo skutečnou prioritou nejen ministerstva školství, ale celé vlády a celé Poslanecké sněmovny, která o zvýšení výdajů státu na vzdělávání rozhoduje. Budeme chtít jednat se všemi, kteří mají k problematice školství co říci. Budeme apelovat na veřejnost a zejména na rodiče, kteří určitě chtějí pro své děti kvalitní vzdělání, i na naše partnery v pedagogických asociacích a dalších uskupeních, jako je Svaz měst a obcí či Asociace krajů. Školství potřebuje finanční prostředky nejen na zajištění nových úkolů, ale i na překlenutí hlubokého příkopu, který tu zejména v oblasti odměňování zůstal z minulých období. Naším cílem je rozvinout širokou debatu se všemi, kteří se přímo nebo zprostředkovaně na vzdělávání podílejí a s nimiž nás pojí společný zájem. Mgr. František Dobšík předseda ČMOS pracovníků školství Zdroj: Www: www.tydenik-skolstvi.cz

Vydáno: 13.1.2016 4:58 | Přečteno: 1032x

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »