Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Zprávy rss

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »

Novela zákona o zaměstnanosti platná od 1. 10. 2015

Dne 1. 10. 2015 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, zákon č. 203/2015 Sb. Na základě výše uvedené novely dochází v zákoně o zaměstnanosti k těmto zásadním změnám: 1. Zřízení státní příspěvkové organizace Ministerstvo práce a sociálních věcí může k plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti zřídit státní příspěvkovou organizaci. 2. Úprava v § 39 a) Nově nemá nárok na podporu uchazeč o zaměstnání, který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží. To neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva. Vyplývá to z nového znění § 39 odst. 2 písm. e) zákona o zaměstnanosti. b) Podpora v nezaměstnanosti se těmto osobám neposkytuje, aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny. c) Tato doba se ani nezapočítává do podpůrčí doby (§ 46 písm. c) zákona o zaměstnanosti).To opět neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Odůvodnění: Jedná se o výkon funkcí v obchodních společnostech, např. společníka nebo jednatele s. r. o., člena představenstva nebo správní rady nebo statutárního ředitele a. s., členy dozorčích rad obchodních společností atd. Tato změna sjednotila přístup uchazečů o zaměstnání k poskytování podpory v nezaměstnanosti. Zatímco uchazeči o zaměstnání po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání není poskytována podpora v nezaměstnanosti, uchazeči o zaměstnání, který vykonává funkci člena obchodní společnosti nebo družstva podpora v nezaměstnanosti poskytována je, a to bez ohledu na to, zda z této činnosti má či nemá příjem nebo odměnu. Tento postup ve svých důsledcích zakládá nerovný přístup k podpoře v nezaměstnanosti. Výše uvedená změna tento nerovný přístup k podpoře v nezaměstnanosti odstranila. 3. Do § 41 odst. 3 se vložilo nové písmeno g). Za náhradní dobu zaměstnání se nově považuje doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního předpisu. Odůvodnění: V praxi nastávají situace, kdy fyzická osoba je po skončení zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti nadále v dočasné pracovní neschopnosti nebo onemocní v ochranné lhůtě 7 dnů. V případě, že se jedná o dlouhodobou pracovní neschopnost, ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože v rozhodném období nesplní podmínku získání potřebné doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností, tj. získání alespoň 12 měsíců této doby v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Ke zmírnění sociálních dopadů v těchto případech bylo nově stanoveno, že doba dočasné pracovní neschopnosti a doba nařízené karantény budou považovány za náhradní dobu zaměstnání, s výjimkou případu, kdy si fyzická osoba přivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně. 4. Do zákona o zaměstnanosti byl vložen nový paragraf č. 115, který zní: „Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti (1) Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, na základě dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1 zákoníku práce nebo z důvodu přerušení práce způsobené živelní událostí podle § 207 písm. b) zákoníku práce spočívající v přírodní pohromě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie98) a zaměstnavatel a) nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby99), b) již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 zákoníku práce a od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku, c) se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. (2) K žádosti o příspěvek je vedle dokladů uvedených v § 118 odst. 2 nutné přiložit a) dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 zákoníku práce, v případě překážky v práci podle § 209 odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem, b) podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití konta pracovní doby nebo čerpání dovolené, c) seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců, d) popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události. (3) Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných případech nařízením stanovit delší dobu poskytování příspěvku. (4) Začátek a konec období, ve kterém lze o příspěvek požádat, důvody, pro které může být příspěvek poskytnut, některé další podmínky vyplývající z věcných důvodů zavedení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které umožní identifikovat příčinnou souvislost mezi situací zaměstnavatele a důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob realizace tohoto nástroje, včetně jejího časového harmonogramu a vzor žádosti o příspěvek stanoví vláda nařízením.“ Odůvodnění: Jedná se o tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit je opatření pro dobu ekonomické krize. Principem je dohoda mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnavatel zkrátí zaměstnanci pracovní dobu a ušlý příjem částečně doplatí stát. Zaměstnavatel tak není nucen rušit pracovní místa a v době krize přicházet o kvalifikované zaměstnance. Jak napovídá název sám, systém kurzarbeit byl poprvé zaveden v Německu; s českou úpravou se v mnoha případech rozchází. Dle německé úpravy mají zaměstnanci zkrácenou pracovní dobu a zaměstnavatel jim vyplácí mzdu za tuto zkrácenou dobu. Rozdíl mezi poměrně zkrácenou mzdou a mzdou v plné výši dorovnává zaměstnancům stát. Nad rámec tohoto příspěvku poskytuje stát zaměstnavatelům příspěvek na sociální pojištění. Systém kurzarbeit v této podobě byl v Německu zahájen v roce 2009 a dle většinového názoru se zde tento postup osvědčil. Jako důsledek je uváděno, že německým zaměstnavatelům byly ušetřeny náklady spojené s propouštěním, nezaměstnanost v Německu nepřekročila 8 % a německá státní politika je pokládána za celkově úspěšnou, neboť přestála v dobré kondici hospodářskou krizi. Poprvé došlo u nás ke schválení tzv. kurzarbeitu v roce 2012, kdy v důsledku hospodářské krize bylo nutné reagovat na zhoršující se finanční situaci některých zaměstnavatelů a s tím spojenou neschopnost vyplácet svým zaměstnancům mzdu. Výše uvedená právní úprava se od původní verze z roku 2012 podstatně liší, neboť má být systém založen na státních dotacích zaměstnavatelům. Tento státní příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům, kteří se pro extrémní ekonomické problémy, nečekané živelní katastrofy, dočasné omezení vývozu na některé zahraniční trhy či jiné závažné vnější vlivy ocitnou v takové nepříznivé situaci, že nebudou schopni přidělovat svým zaměstnancům práci. V takovém případě by zaměstnanci měli pobírat 70 % své průměrné mzdy, z toho 20 % by měl hradit zaměstnavatelům stát, zbylých 50 % platí zaměstnavatel. Od přijetí tohoto opatření si vláda slibuje úspory v oblasti podpor v nezaměstnanosti, neboť pro stát je namísto podpory v nezaměstnanosti výhodnější hradit část mzdy zaměstnanců. Zdroj: OS UNIOS

Vydáno: 2.10.2015 7:50 | Přečteno: 1018x

Návrh rozpočtu už počítá s výdaji na migranty

„Rozpočet, který ve středu bude projednávat vláda, má připraveny peníze na zvládnutí migrační krize,“ ujistil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj by peníze v případě nutnosti poskytly resorty a použila by se vládní rezerva v rozpočtu na neočekávané události. Rozpočtová rezerva vlády, která předpokládá částku 3,780 miliardy korun, je součástí kapitoly Všeobecná pokladní správa. Celý článek na: http://www.novinky.cz/domaci/381273-navrh-rozpoctu-uz-pocita-s-vydaji-na-migranty.html

Vydáno: 22.9.2015 7:48 | Přečteno: 876x

Odboráři burcují proti levné práci a vyzývají ke kolektivnímu jednání

Na 1200 odborářů se ve středu dopoledne sjelo do pražské Sparta Areny, aby veřejně vyzvali české zaměstnavatele k navýšení mezd a platů. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula je přesvědčený, že největším zdrojem neklidu jsou zaměstnavatelé a odbory vyzval ke kolektivnímu vyjednávání. Informacni zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/380752-odborari-burcuji-proti-levne-praci-a-vyzyvaji-ke-kolektivnimu-jednani.html

Vydáno: 16.9.2015 22:34 | Přečteno: 850x

POMLUVA, jak se bránit

S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti na základní škole, kolegové v práci i sousedé důchodového věku. Jen proto, že je pomluva celkem častá a mezi lidmi rozšířená, není nepostižitelná. Bát by se měli především ti, kteří nerespektují žádné hranice a často pod záminkou svobody slova nebo umělecké či novinářské tvořivosti porušují práva jiných. Výjimkou není ani konkurenční boj.Trestní zákoník uvádí k pomluvě v § 184 následující: (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Více informací na:http://www.jaktak.cz/jak-se-branit-pomluve.html

Vydáno: 9.9.2015 22:03 | Přečteno: 927x

Průměrná mzda reálně vzrostla o 2,7 %

Ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,4 %, reálně se zvýšila o 2,7 %. Medián mezd činil 22 230 Kč. Informační zdroj: http://odbory.info/obsah/5/prumerna-mzda-realne-vzrostla-o-27/13464

Vydáno: 7.9.2015 21:02 | Přečteno: 927x

Novelizace zákona o zaměstnanosti

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.203/2015 Sb., kterým se mění zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,a zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.203/2015 Sb. byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky. Informační zdroj: http://odbory.info/obsah/5/novelizace-zakona-o-zamestnanosti/13429

Vydáno: 7.9.2015 20:58 | Přečteno: 950x

Jaká je životní úroveň v České republice?

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 – 2014 zvýšil ze 3 571 na 13 819 korun na jednoho jejího člena. Větší procentní nárůst zaznamenaly domácnosti důchodců, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2014 o více než 9 tisíc korun vyšší než v roce 1993 a činil 12 197 korun. Informační zdroj: http://odbory.info/obsah/5/jaka-je-zivotni-uroven-v-ceske-republice/13409

Vydáno: 1.9.2015 22:51 | Přečteno: 969x

Zisky firem porostou, ale z lidí budou chudáci

Když na tom bylo hospodářství špatně, odboráři spíše mlčeli a snažili se udržet maximum pracovních míst. Ovšem krize podle všeho skončila a naopak nastává doba zdánlivé hojnosti. Ekonomika kvartálně roste až o 4,4 procenta, což dělá z České republiky celoevropského premianta. A když roste hospodářství, měly by růst i platy, 
a odbory jsou proto opět ve střehu. Na 16. září svolávají do Prahy manifestační mítink pod heslem „Konec levné práce v ČR" a hodlají na něm tlačit nejenom na zvýšení minimálních, ale i běžných mezd. „Když srovnám firmy působící v ČR a jejich mateřské firmy, tak i minimální mzdy v zahraničí jsou daleko výše, než je naše průměrná mzda, takže 
z tohoto pohledu vlastně ani není o čem diskutovat," říká 
v rozhovoru pro regionální Deník předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Informační zdroj: http://m.denik.cz/denik/c/sef-odboraru-josef-stredula-zisky-firem-porostou-ale-z-lidi-budou-chudaci-20150824.html

Vydáno: 25.8.2015 22:28 | Přečteno: 876x

MANIFESTAČNÍ MÍTINK

ČMKOS chce podpořit a motivovat odboráře, kteří budou vyjednávat růst mezd pro rok 2016. Svolává proto 16. září do Prahy velký manifestační mítink odborů pod heslem „Konec levné práce v ČR“. Informační zdroj: http://www.cmkos.cz/manifestacni-mitink-16-zari

Vydáno: 7.8.2015 18:16 | Přečteno: 962x

Desítky tisíc Čechů dělí od chudoby jen dvě stovky

Pod hranicí statistické chudoby v Česku oficiálně žije zhruba 900 tisíc lidí. Další desítky tisíc lidí ale od této hranice dělí jen pár stokorun.Podle řeči čísel představuje v Česku hranici chudoby čistý měsíční příjem 9 901 korun. Pro dvě dospělé osoby je hranicí chudoby příjem 14 852 korun měsíčně. Pro dva partnery s jedním dítětem do 13 let to činí celkový příjem 17 823 korun, pro partnery se dvěma dětmi do třinácti let je to měsíčně 20 793 korun. Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/376990-desitky-tisic-cechu-deli-od-chudoby-jen-dve-stovky.html

Vydáno: 6.8.2015 22:39 | Přečteno: 875x

Senátoři dali zelenou kurzarbeitu, má bránit nadměrnému propouštění

Senátoři ve čtvrtek posvětili zavedení takzvaného kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby ve firmách v krizi. Na mzdy zaměstnanců ve zkráceném pracovním úvazku má podle schválené novely zákona o zaměstnanosti firmám přispívat stát. Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/375747-senatori-dali-zelenou-kurzarbeitu-ma-branit-nadmernemu-propousteni.html

Vydáno: 23.7.2015 22:17 | Přečteno: 891x

Nárok na poskytování stravenek podmíněno úvazkem 0,75

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si samostatnou zprávou informovat, že došlo k uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě na JAMU. Z důvodu narůstajícího počtu zaměstnanců, kteří mají úvazek 0,5 a vyšší, a tedy mají nárok na stravenky, by ze zákona limitovaný příděl Sociálního fondu byl vyčerpán několik měsíců před koncem kalendářního roku. Přiloženým dodatkem se proto vznik nároku na stravenku za odpracovanou směnu podmiňuje mj. úvazkem alespoň 0,75, a to s účinností od 1. srpna 2015. Stravenky jsou na JAMU nyní poskytovány zálohově předem. Zaměstnanci, kteří podmínky pro poskytování stravenek nyní splňují a od 1. srpna 2015 je již splňovat nebudou, mají možnost zvážit, zda si: a) stravenky na červenec vyzvednou (vyberou si zálohu) a v případě, že neodpracují směnu (např. budou čerpat dovolenou) a nárok na stravenku jim nevznikne, jim bude stržena ze mzdy za srpen odpovídající částka, b) stravenky na červenec nevyzvednou, neboť vědí, že např. budou celý červenec čerpat dovolenou, nárok na stravenku by jim tedy nevznikl a raději než vlastními penězi zaplacenou stravenku, budou mít vlastní peníze. Paní Heřmannová zaměstnance, kterých se to týká, na shora uvedené v červenci upozorní, dostaví-li se pro stravenky. Přesto Vás zdvořile žádám, abyste s touto změnou kolektivní smlouvy předem seznámili Vaše zaměstnance. V úctě Martin Prokeš právník JAMU

Vydáno: 26.6.2015 2:39 | Přečteno: 1082x

Pracující nemůže mít míň, než je hranice chudoby

Šéf odborů: Pracující nemůže mít míň, než je hranice chudoby dnes | Člověk, který pracuje, má méně, než je hranice chudoby, dneska už je na to pojem "pracující chudoba", to je enormně špatně, říká šéf ČMKOS Středula. Zářijovou akci odborů označuje za demonstraci síly. Infprmašní zdroj: http://video.aktualne.cz/dvtv/sef-odboru-pracujici-nemuze-mit-min-nez-je-hranice-chudoby/r~83c2909e18d611e5b5ba0025900fea04/

Vydáno: 22.6.2015 15:36 | Přečteno: 971x

Konec levné práce v ČR

Největší odborová centrála ČMKOS se začala připravovat na cíle a záměry kolektivního vyjednávání pro rok 2016. Chce velmi důrazně nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem. Vyplynulo to z dnešního jednání Rady ČMKOS, která se shodla na tom, že je třeba dále seznamovat veřejnost s nezávislými analýzami ČMKOS o tom, kam může vést dlouhodobá politika nízkých mezd v ČR. Předsedové odborových svazů dnes také rozhodli, že je třeba aktivizovat a podpořit ty odboráře, kteří budou sehrávat hlavní roli ve vyjednávání o růstu mezd a platů. ČMKOS nechce připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU. Neodpovídají tomu ani dosahované výsledky většiny firem, ani dosahovaná úroveň produktivity práce u nás. ČMKOS proto svolává 16. září do Prahy velký manifestační mítink odborů pod heslem „Konec levné práce v ČR“. Informační zdroj: http://www.cmkos.cz/tiskove-informace/3989-3/konec-levne-prace-v-cr-cmkos-svolava-velky-manifestacni-mitink

Vydáno: 15.6.2015 18:19 | Přečteno: 1027x

Ohlašovateli šikany či korupce má krýt záda prostředník

Zaměstnanci, kteří chtějí nahlásit protiprávní jednání svých nadřízených, by měli mít větší oporu v zákoně. A to nejen tehdy, když chtějí upozornit na korupční jednání: o prohloubení ochrany zaměstnanců se mluví i ve světle nedávné kauzy ministra Marcela Chládka (ČSSD), který z úřadu odchází proto, že údajně šikanoval podřízené. Celý článek na: http://www.novinky.cz/domaci/371460-ohlasovateli-sikany-ci-korupce-ma-kryt-zada-prostrednik.html

Vydáno: 5.6.2015 4:05 | Přečteno: 953x

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »